Text Size

Hírek

VASGYŰJTÉS!

VASGYŰJTÉS!

 

Tisztelt Alsópáhoki Lakosok!

 

Ebben az évben ismét külön kívánjuk a vashulladékot összegyűjteni

az Alsópáhoki Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködése mellett.

 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az elszállításra összegyűjtött fémhulladékot hagyják kerítésen belül, vagy az elszállító jármű odaérkezésekor tegyék ki, azért, hogy illetéktelenek, idegenek azt ne vihessék el. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a hűtőszekrény, TV, monitor veszélyes hulladéknak minősülnek, így azokat nem tudjuk elszállíttatni!

Az idei évben akkumulátorok elszállítására is van lehetőség!

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy elszállítandó fémhulladék esetén a tájékoztató szórólap alján, a vonal alatt található igénybejelentőt szíveskedjenek kitöltve

2022.04.27-ig (szerda)  az Önkormányzati Hivatal postaládájába eljuttatni!

 

A vashulladék elszállítás időpontja:

2022.05.01. (vasárnap) reggel 7 óra és 14 óra között.

 

 

Az értékesítésből befolyt összeget a vonulások biztosítására, továbbá a tűzoltó autó fenntartására kívánjuk felhasználni. Bővebb felvilágosítást Murányi Mihálytól a

06-30/ 9759-282-es telefonszámon lehet kérni.

A vasgyűjtés és a lomtalanítás idején a korábbi évekhez hasonlóan Hévíz Rendőrsége és az Alsópáhoki Polgárőr Egyesület segíti a rend fenntartását. Együttműködésüket köszönjük!

 

 

                       Farkas József sk.                                            Czigány Sándor sk.     

                      egyesületi elnök                                                      polgármester                  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

BEJELENTŐ vashulladék elszállítására

 

Alulírott………………………………………………bejelentem, hogy Alsópáhok  …………………………………..utca …………. szám alatt kb……………. kg fémhulladékot tárolok.

 

Kérem a fenti fémhulladékot szíveskedjenek elszállítani!

 

 

Dátum:

       

 

Aláírás:

Fogorvosi ügyelet:

Fogorvosi ügyelet:

Feladat ellátó: Allfordent Kft.

A rendelés helye: Gloria Dental, 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 7-9.

A feladatot ellátja: Dr. Jobbágy Mariann, ill. a Fogorvosi szolgáltató fogorvosa helyettesítés esetén.

 

Rendelési idő (ügyeleti idő) : munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, illetve ünnepnapokon 9-13 óráig.

Bejelentkezés, időpontkérés telefonon ügyeleti időben: 06-30/ 957-8577 vagy 06-83/777-427

A fogorvos a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 17. § (3) bekezdésében foglalt sürgősségi fogorvosi tevékenységet végez (fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, stb.), amely ellátás térítésmentes Alsópáhok község felnőtt és gyermek lakossága számára.

„ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00141 azanosító számú projekt bemutatása

Az ASP szakrendszerhez történő csatlakozással cél a közigazgatás minőségi színvonalemelése az adminisztratív terhek komplex csökkentése, azátláthatóság növelése. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent számunkra, ezáltal a feladatainkat széles

körben támogató, integrált alkalmazásokhoz juthatunk hozzá. A jelenleginél gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia

alkalmazása. A Közös Önkormányzati hivatal szervezetileg székhely és kirendeltség szinten 10 főt foglalkoztat. Ebből a jegyző és 5 fő köztisztviselő

Alsópáhokon, az aljegyző és 3 fő köztisztviselő a zalavári kirendeltségen látja el feladatait. A hivatal SZMSZ-e szerint összesen 3 fő igazgatási-, 2 fő

költségvetési-, 2 fő adóügyi és 1 fő településfejlesztési munkatárat érint jelen projekt. Az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli

megoldások bevezetése révén célcsoportnak tekinthetők egyrészt a végfelhasználók, az állampolgárok, másrészt a rendszer alkalmazói, az

önkormányzat érintett munkatársai. A rendszerépítés során megkülönböztetjük az önkormányzati felhasználókat és a szakrendszeri felhasználókat. A

rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő

szakrendszerét használja. A meglévő infrastruktúra összesen 1 db szervert, ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközt (szünetmentes táp, háttértárak,

hálózati és kliens oldali elemek) tartalmaz, de a szerverek felépítése mind a hardverkonfigurációt, mind pedig az alkalmazott szoftverkörnyezetet

(operációs rendszer, adatbáziskezelő stb.) tekintve heterogén. Alsópáhok Község Önkormányzat rendelkezésére álló, jelenleg üzemelő rendszer, az

alábbi infrastruktúra-elemekre épül: • 1db szerverszámítógép; • 10 db asztali munkaállomás monitorral (ezek nagy része helyi hálózaton keresztül a

szerverekhez kapcsolódó kliens); • 8 db, különböző típusú nyomtató; • 2 db multifunkciós nyomtató • helyi hálózat; • helyi, vezeték nélküli WLAN

hálózat Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 1. Szakmai tevékenységek - Az ASP központhoz történő

csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben

foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt, - Működésfejlesztés és szabályozási keretek

kialakítása. Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, új szabályzatok megalkotása, a meglévő szabályzatok áttekintése,

módosítása. Minimális elvárás az IT biztonsági szabályzat, az Iratkezelési szabályzat és Adatvédelmi Szabályzat elkészítése, illetve módosítása. A

folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés készítése. - Önkormányzati szakrendszerek

adatminőségének javítása, migrációja, melynek keretében adattisztítási terv, adattisztítási jelentés és migrációs jegyzőkönyv készül. - Oktatásokon

történő részvétel biztosítása a hivatali dolgozók 100%-a részére. - Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során a számunkra kialakításra kerülő

szolgáltatások működésének tesztelése, a migrált és átadott adatok ellenőrzése, melynek keretében tesztelésijegyzőkönyv készül. - Infokommunikációs akadálymentesítés. 2. Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában. 3.

Horizontális követelmények teljesítése. 4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, összhangban a Kedvezményezettek Tájékoztatási

Kötelezettsége Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal. Az önkormányzat külső és belső erőforrással valósítja meg a projektet. Ahol lehetőség van rá a

belső erőforrásainkat hasznosítjuk. Alsópáhok Község Önkormányzat - a projekt minden szakaszában betartja a projektre vonatkozó

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat. A beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából

jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük, - a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános

eseményeken, kommunikációjában viselkedésében nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, - a projekt

minden elemében, a lehetőségekhez mérten esélytudatosságot fejez. Elvárt eredmények: - Megújításra kerül a hivatal teljes informatikai

eszközállománya, alkalmassá téve a munkaállomásokat, a perifériákat és a hálózatot az ASP rendszer használatára - 10 köztisztviselő oktatása

megvalósul, minden dolgozónk az elvárt színvonalon érti és kezeli a rendszert - Megvalósul a biztonságos hivatali adatkezelés és felgyorsul az

adatszolgáltatás - az újonnan készített, illetve módosított szabályzatoknak alkalmasnak kell lenniük a jogi szabályozók betartására és betartatására -

az ügyvitel szervezési feladatok során célként kezeljük a papírfelhasználás jelentős csökkentését

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Alsópáhok Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíjpályázat feltételeit az „A” típusú pályázati kiírás tartalmazza.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíjpályázat feltételeit a „B” típusú pályázati kiírás tartalmazza.

Pályázni az EPER BURSA elektronikus rendszeren keresztül lehet. Az EPER BURSA oldalon először regisztrálni szükséges, majd ezt követően tölthető fel a pályázati adatlap.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel (hallgatói jogviszony igazolás, „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT MELLÉKLETE” nyomtatvány az adatokat igazoló dokumentumokkal) együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A kinyomtatott adatlapokat az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani legkésőbb 2021. november 5-ig.

Tájékoztatás és részletes pályázati kiírás elérhető az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Részletes információ: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica), továbbá az   :http://www.alsopahok.hu/index.php/polgarmesteri-hivatal/palyazatok !

 

Változás Felnőtt orvosi rendelés helyszín!

Kedves felnőtt egészségügyi ellátást igénybe vevők! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háziorvosi rendelés 2021. április 28. napjától a megújult egészségház orvosi rendelőjében zajlik (Alsópáhok, Dózsa György utca 6.). Telefon: +3683/344-002
 
Dr. Molnár Gábor     háziorvos +3630/9355-691
Tóthné Széll Csilla     asszisztens
Zsiga Miklósné         asszisztens
 
Rendelési idő 2021. 05. 30. napjáig:
Hétfő                         8:00 – 10:00
Kedd                          8:00 – 11:00
Szerda                       11:00 – 13:00
Csütörtök                  10:00 – 12:00 és 16:00 – 17:00
Péntek                        8:00 – 11:00
 
A csütörtök délutáni rendelési idő elsősorban a munkából jövő dolgozók részére van fenntartva. 
Kérjük a nyugdíjas és táppénzen lévő betegeket, hogy a délelőtti rendeléseket keressék fel! 
 
Felnőtt ügyelet:
Kórház: Keszthely, Ady Endre utca 2.
Ügyeleti idő: hétköznap 16.00-tól másnap 7.00-ig,
hétvégén és ünnepnapokon 7.00-től másnap 7.00-ig.
Elérhetőség ügyeleti időben: +3692/321-000
Mentők: 104

Riasztás: kéretlen, káros SMS üzenetek

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) a mellékelt riasztást adta ki a megnövekedett számú, kéretlen szöveges üzenetek útján terjedő, látszólag csomagküldő szolgáltatóktól érkező, káros hivatkozást tartalmazó SMS üzenetekkel kapcsolatban. A telefonkészülékre bejutó káros kód képes lehet arra, hogy a telefonon tárolt személyes adatokat (jelszavakat, telefonszámokat, e-mail címeket, stb.) ellopja, ezáltal további támadásokat tegyen lehetővé, esetenként adatvédelmi incidensnek is minősülő káreseményeket okozva.

Kérjük, hogy hívja fel a figyelmét az okostelefont használó munkatársainak arra, hogy a tájékoztatásban szereplő üzenetekben található információk nem valósak, azokat ne vegyék figyelembe, ne kattintsanak az SMS üzenetben található hivatkozásokra, illetve töröljék az ilyen beérkező üzeneteket!

HANGANOV Kft. -  Az információbiztonság és az adatvédelem szakértője

Riasztás teljes szövege itt olvasható

EU PROJEKTEK

Kolping Hotel

Eseménynaptár

Május 2022
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Ha többet akar megtudni, kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.

  Elfogadom a sütik használatát.