Felhívás szociális célú tüzelőanyag juttatás igénylésére

A részletekért kattintson!

F E L H Í V Á S

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG JUTTATÁS IGÉNYLÉSÉRE 2018.

 

Tájékoztatom Alsópáhok Község Lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag juttatásban részesítheti azt a személyt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a)      aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b)      időskorúak járadékában részesül, vagy

c)      rendszeres települési támogatásban részesül a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatosan, vagy

d)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e)      akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem a kérelem benyújtását megelőző naptári hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-, azaz 114.000 Ft-ot,

f)       aki egyedülálló, és a kérelem benyújtását megelőző naptári hónapban a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, azaz 128.250 Ft-ot. Az e) és f) bekezdésben foglaltak esetén mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző naptári hónap jövedelmigazolásait.

 

A támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani ügyfélfogadási idő alatt, amely a Közös Hivatal ügyintézőjénél igényelhető, valamint a www.alsopahok.hu oldalról letölthető.

Ügyfélfogadási idő:                        Hétfő – Kedd      800 – 1130   1300 - 1500

Szerda                 Ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök            800 – 1130   1300 - 1500

Péntek                  800 – 1130

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 31.

 

Alsópáhok, 2018. október 8.

 

 

                                                                                                           Czigány Sándor

                                                                                                                          polgármester

 

 

KÉRELEM

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG JUTTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

 

Alulírott kérem, hogy részemre szociális tüzelőanyag juttatást megállapítani szíveskedjenek.

 

1.     A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:

 

Születési neve:

 

Anyja születési neve:

 

Születés helye, ideje:

 

Lakóhelye:

 

Tartózkodási helye:

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):

 

Állampolgársága:

 

Telefonszáma (nem kötelező megadni):

 

 

2.     A kérelem benyújtásának időpontjában a következő ellátásban részesülök:

            (aláhúzással kérjük jelölni)

 

a)         aktív korúak ellátása

b)         időskorúak járadéka

c)         rendszeres települési támogatásban részesülök – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatosan

d)            a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelése

 

3.         A kérelem benyújtását megelőző naptári hónapban:

(aláhúzással kérjük jelölni, ebben az esetben a jövedelemnyilatkozatot is csatolni kell)

 

a)         családomban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, azaz a 114.000 Ft-ot,

b)         egyedülálló vagyok és a havi jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, azaz a 128.250 Ft-ot.

 

Nyilatkozom, hogy lakóingatlanom tűzifával fűthető, nem áll üresen, ott életvitelszerűen élek, mint erdőgazdálkodó, vagy erdőtulajdonos az elmúlt 2 évben fakitermelést nem végeztem, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát nem szereztem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok az itt szereplő adataimnak az ellenőrzéséhez és a kérelmem elbírálása során történő felhasználásához.

A kérelmemnek helyt adó határozat elleni jogorvoslati jogomról lemondok.

(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

 

Kelt: Alsópáhok, 2018. év október hó ______ nap

 

                                                                                                            ________________________

                                                                                                                     kérelmező aláírása


 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG JUTTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

 

(A kérelem benyújtását megelőző naptári hónapban)

 


A jövedelmek típusai

A kérelmező nettó jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) nettó jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon nettó jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

 

 

 

 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

 

 

 

 

 

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmű-vészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

 

 

 

 

 

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

 

 

 

 

 

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

 

 

 

 

 

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, bérleti díj, kamat, osztalék, árfolyamnyereség, stb.)

 

 

 

 

 

7. A család tagjainak összes nettó jövedelme

 

 

 

 

 

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

 

 

 

 

 

9. A család összes nettó jövedelme (7-8)

 

10. A kérelmező és családtagjainak együttes létszáma, fő

 

11. A kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem

 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a kérelmem elbírálására irányuló eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

 

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adattáblázatban feltüntetett, a kérelem benyújtását megelőző naptári hónap jövedelmeinek valódiságát igazoló iratokat.

 

 

Kelt: Alsópáhok, 2018. év október hó ______ nap

 

                                                                                                            ________________________

                                                                                                                     kérelmező aláírása

 

 

Kolping Hotel

Eseménynaptár

December 2018
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6